Menu
Obec Hozelec
ObecHozelec

Poplatky

Poplatky, ktoré uhrádza zákonný zástupca:

 • Zápisné – 10€, ktoré si rodičia odsúhlasia na prvom rodičovskom združení, platí sa 1 x ročne.
 • Príspevok na pomôcky – 15 €, , uhrádza sa rovnako 1x ročne.
 • Príspevok na prací prášok a mydlo 3 € – uhrádza sa 1x ročne.
 • Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
    

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Obec Hozelec VZN č.6/2022 určuje v zmysle § 28 ods. 5, 7 a § 140 ods. 10, 12, Školského zákona mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou pre jedno dieťa bez ohľadu na miesto pobytu  výšku mesačného príspevku nasledovne:
 2. Za dieťa vo veku 3r.- 5r. uhrádza sumu 16 € mesačne
 3. Za dieťa mladšie ako 3r. uhrádza sumu 32 € mesačne /do dovŕšenia 3r./

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke:

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa v poslednom ročníku MŠ alebo dieťa 2-5 ročné v hmotnej núdzi má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,40€ /dotáciu na podporu výchovy stravovacích návykov u dieťaťa/ iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti a odoberie stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa zo stravy odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ účinné od 01.01.2023 určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny, podmienky úhrady v školskej jedálni obce Hozelec nasledovne:

Materská škola – stravníci od 2 – 5 rokov:

 • desiata 0,40€,
 • obed 1,00 €,
 • olovrant 0,30 €
 • spolu 1,70 € – 1. finančné pásmo
 • režijné náklady 2€ mesačne

Dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré nemá nárok na dotácie, mesačne do 15. kalendárneho dňa v mesiaci uhradí vopred sumu vo výške 34,00 € a 2 € réžia – 36,00 € (v septembri sa uhrádza za 2 mesiace t.j. september a október spolu 72, 00 €)

Dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré má nárok na dotácie a dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, do 15. kalendárneho dňa v mesiaci uhradí sumu vopred vo výške  6,00 €  a 2 € réžia – 8,00 €

V prípade, že dieťa má nárok na dotáciu vo výške 1, 40 €, denný doplatok rodiča je 0,30 €.

K úhrade poplatkov za stravu sa mesačne pridáva úhrada „režijných nákladov“ sumou 2€ mesačne.
 

Spôsob uhrádzania poplatkov

Od apríla 2020 sa na základe zmeny VZN 2/2019  mení spôsob úhrady čiastočného mesačného príspevku na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravníka v školskej jedálni.

Všetky poplatky sa uhrádzajú prevodom na bankový účet, s uvedením príslušného variabilného symbolu.

Číslo účtu „ŠKOLNÉ“ : SK86 0200 0000 0042 5306 1854

Číslo účtu „STRAVNÉ“: SK78 0200 0000 0016 6171 8153

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
takmer jasno 22 °C 8 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 17/11 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 23/10 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 26/14 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Vít, Jolana

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:46

Môžete mať záujem