Menu
Obec Hozelec
ObecHozelec

OZ Hrou k poznávanie

Milí naši priatelia.

Keďže chceme našu materskú školu posúvať vpred po každej stránke, materiálnej ale predovšetkým výchovno-vzdelávacej, rozhodli sme sa nie len pre získavanie financií založiť občianske združenie. Má poskytovať nie len zlepšenie a skvalitnenie priestorov MŠ Hozelec, ale rovnako napomôcť pri organizácii a realizácii výletov, exkurzií, proste ZÁŽITKOVEJ FORME UČENIA, ktorá je nosným prvkom nášho školského vzdelávacieho programu. Veríme, že sa k nám pridáte a stanete sa našimi členmi. Spoločne dokážeme veľa.

IČO: 53 180 968

č. účtu OZ Hrou k poznávaniu: SK89 0200 0000 0043 4369 9958
 

Už teraz Vám ďakujeme.

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Hrou k poznávaniu
 

Článok 1

Názov a sídlo občianskeho združenia

 1. Názov občianskeho združenia: Hrou k poznávaniu
 2. Sídlom občianskeho združenia je: Materská škola Hozelec , Ul. Športová 156/20, 059 11 Hozelec.
 3. Občianske združenie Hrou k poznávaniu (ďalej len občianske združenie, alebo OZ) je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. OZ dobrovoľné neziskové občianske združenie pedagógov, rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí (ďalej len rodičia) Materskej školy Hozelec, Ul. Športová 156/20 v Hozelci (ďalej len škola) založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. 
   

Článok 2

Ciele a predmet činnosti  občianskeho združenia

 1. Cieľom občianskeho združenia je podporovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a podmienky preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia v Materskej škole Hozelec, Ul. Športová 156/20, 059 11 Hozelec a tým prispieť k osobnostnému rastu detí a ich sebarealizácii.
 2. Činnosť občianskeho združenia, sledujúc stanovený cieľ, je zameraná na:
 3. výchovu a vzdelávanie detí a spolupráca pri ich riešení, zhromažďovanie námietok, pripomienok a požiadaviek rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania,
 4. podporu a organizovanie športových a kultúrnych aktivít, podujatí pre deti a rodičov MŠ Hozelec v spolupráci s obcou Hozelec,
 5. získavanie a poskytovanie finančných, resp. vecných darov,
 6. podporu reprezentácie materskej školy v rámci obce i mimo obce,
 7. finančnú pomoc pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok a literatúry,
 8. finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení, estetizácii vnútorných priestorov, vybavenosti materskej školy IKT technológiami, novým nábytkom a skvalitňovaní podmienok vonkajšieho prostredia – školského dvora, obecných plôch,
 9. kultúrne, spoločenské a športové aktivity detí a rodičov.
   

Článok 3

Vznik a zánik členstva

 1. Členom občianskeho združenia sa môže stať:
 2. fyzická osoba, ktorá je rodičom, alebo iným zákonným zástupcom, ak ich dieťa navštevuje Materskú školu Hozelec, Športová 156/20 Hozelec, ktorý súhlasí so stanovami občianskeho združenia Hrou k poznávaniu a doručil svoju písomnú žiadosť za člena občianskeho združenia, ktorú príslušný orgán občianskeho združenia schválil.
 3. pedagogický zamestnanec Materskej školy Hozelec, Športová 156/20, Hozelec delegovaný vedením MŠ, ktorý súhlasí so stanovami občianskeho združenia Hrou k poznávaniu a doručil svoju písomnú žiadosť za člena občianskeho združenia, ktorú príslušný orgán občianskeho združenia schválil.
 4. Členstvo vzniká schválením žiadosti žiadateľa o členstvo, v ktorej osoba žiadajúca o členstvo prehlási, že súhlasí so stanovami OZ Hrou k poznávaniu a uhradením členského príspevku. Pedagogickí zamestnanci sú oslobodení od platenia členského príspevku.
 5. Člen občianskeho združenia má právo z neho slobodne vystúpiť. Členstvo zaniká:
 6. doručením písomného vyhlásenia člena o jeho vystúpení a vzdaní sa členstva, doručeného štatutárnemu zástupcovi združenia osobne, prostredníctvom poštového prepravcu na adresu združenia, alebo prostredníctvom elektronickej pošty – e-mailu, pričom členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
 7. u člena občianskeho združenia v zmysle čl. 3.,bod 1, písm. a) aj ukončením dochádzky dieťaťa do školy, ku ktorému mal rodičovský alebo obdobný vzťah (v takomto prípade nie je potrebný žiadny prejav vôle vystúpiť z občianskeho združenia), ak člen nepožiadal písomnou formou občianske združenie o trvanie svojho členstva,
 8. ak člen občianskeho združenia zomrel,
 9. ak člen občianskeho združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 10. zánikom občianskeho združenia,
 11. vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje valné zhromaždenie na návrh ktoréhokoľvek člena. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie s odôvodnením predsedovi združenia, ktorý odvolanie predloží na najbližšom valnom zhromaždení a valné zhromaždenie bude o odvolaní rozhodovať. Po odmietnutí odvolania a potvrdení vylúčenia je toto vylúčenie konečné.
   

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Členovia majú právo:
 2. podieľať sa na činnosti občianskeho združenia,
 3. voliť a byť volení do orgánov občianskeho združenia,
 4. byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia,
 5. zúčastňovať sa zasadnutí orgánov občianskeho združenia,
 6. nazerať do zápisníc vyhotovených valným zhromaždením občianskeho združenia,
 7. aktívne sa zúčastňovať na všetkých podujatiach organizovaných občianskym  združením,
 8. podávať návrhy na zmeny.
 9. Členovia sú povinní:
 10. dodržiavať stanovy občianskeho združenia,
 11. plniť rozhodnutia orgánov občianskeho združenia,
 12. nekonať proti cieľu občianskeho združenia,
 13. platiť členské príspevky v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia v zmysle zásad hospodárení občianskeho združenia.
   

Článok 5

Orgány občianskeho  združenia

 1. Orgánmi  občianskeho združenia sú:
 2. Valné zhromaždenie
 3. Predseda občianskeho združenia (ďalej len „predseda“)
   

Článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Je tvorené zo všetkých členov občianskeho združenia.
 2. Valné zhromaždenie:
 3. schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy občianskeho združenia,
 4. rozhoduje o vylúčení člena z občianskeho združenia a o odvolaní predsedu,
 5. rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia a o jeho zlúčení s iným
 6. občianskym združením,
 7. do 31. januára schvaľuje plán činnosti občianskeho združenia a rozpočet na aktuálny rok, ktoré predkladá do 15.01. valnému zhromaždeniu predseda občianskeho združenia.
 8. do 31. januára schvaľuje správu o hospodárení za uplynulý rok, ktorú predkladá do 15.01. predseda občianskeho združenia.
 9. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 10. kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
 11. menuje a odvoláva predsedu občianskeho združenia na návrh ktoréhokoľvek člena občianskeho združenia, pričom na odvolanie alebo menovanie je potrebných minimálne 2/3 hlasov všetkých členov občianskeho združenia
 12. Valné zhromaždenie zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však raz do roka.
 13. Predseda zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov občianskeho združenia najneskôr do 2 mesiacov od podania písomného návrhu.
 14. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 15. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom každý člen má jeden hlas.
 16. O priebehu rokovania a o hlasovaní sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom a predsedajúcim. Zapisovateľa a predsedajúceho zvolia spomedzi seba prítomní členovia pre potreby každého jednotlivého zasadania valného zhromaždenia.
   

Článok 7

Predseda

 1. Predseda je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorý koná a podpisuje v mene združenia.
 2. Prvého predsedu občianskeho združenia volí prípravný výbor. Následne predsedu občianskeho združenia odvoláva a menuje na návrh ktoréhokoľvek člena občianskeho združenia minimálne 2/3 členov valného zhromaždenia.
 3. Podpisovanie za občianskeho združenie sa uskutočňuje predseda, resp. ním poverený člen združenia v čase neprítomnosti predsedu tak, že k pečiatke alebo k vytlačenému či napísanému názvu občianskeho združenia pripojí svoj podpis.
 4. Predseda obsahovo pripravuje zasadania valného zhromaždenia a následne zabezpečuje realizáciu jeho rozhodnutí.
 • Predseda zodpovedá za hospodárenie občianskeho združenia a vedenie účtov združenia.
 • Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ tieto nie sú týmito stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia výslovne zverené iným orgánom občianskeho združenia.
 • Predseda podpisuje prijatie žiadosti žiadateľa o členstvo, ktorým členstvo žiadateľa v občianskom združení vzniká.
 • Predseda predkladá valnému zhromaždeniu do 15.01. správu o hospodárení za uplynulý rok, ktorú valné zhromaždenie schvaľuje do 31.01. v roku, ktorý nasleduje po období, za ktoré je správa o hospodárení vyhotovená. Za týmto účelom predseda zvoláva valné zhromaždenie najneskôr na deň 31.01. v príslušnom roku.


Článok 8

Hospodárenie  občianskeho združenia

 1. Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu a výnosy môžu byť použité iba na podporu cieľov občianskeho združenia.
 2. Zdrojmi majetku sú:
 3. príspevky, členské príspevky, dary, dotácie, granty od fyzických a právnických osôb,
 4. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa občianskeho združenia.
 5. Majetok je vlastníctvom občianskeho združenia a možno s ním disponovať len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
 6. O nakladaní s majetkom rozhoduje valné zhromaždenie.
 7. Všetky peňažné prostriedky občianskeho združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave určenou valným zhromaždením. Ako majiteľ účtu bude vedené občianske združenie, disponibilné právo k bankovému účtu má predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán.


Článok 9

Zánik občianskeho združenia

 1. Občianske združenie zaniká:
 2. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
 3. právoplatným  rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
 4. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.
   

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 1. Občianske združenie vzniká dňom jeho registrácie na MV SR v zmysle zákona č. 83/1990

Zb. o združovaní občanov.

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
takmer jasno 21 °C 8 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 17/11 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 22/10 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 25/14 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Vít, Jolana

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:46

Môžete mať záujem