Starosta obce

Jozef Pavligovský

2. volebné obdobie
Štatutárny zástupca
Člen komisie správy majetku pri zastupiteľstve PSK

Hodnotenie predchádzajceho volebného obdobia:

Obec si dlhodobo stanovila za cieľ podieľať sa na projektoch, financovaných z eurofondov, podporou štátu alebo vlastných finančných zdrojov.

Obec v spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťouvybudovala PRÍVODNÝ KANALIZAČNÝ KANÁL  a obec bola  k nemu úspešne pripojená. V tejto etape bol zároveň vybudovaný PRÍVODNÝ VODOVODNÝ KANÁL.

V rámci rozvoja obce Hozelec sa vybudovalo MULTIFUNKČNÉ IHRISKO pre športové zložky a širokú verejnosť, DETSKÉ IHRISKO pri MŠ a to v spolupráci s Úradom vlády SR.

S podporou rezortu ministerstva vnútra SR obec získala auto HASIČSKÉ AUTO a PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK.

Z prostriedkov environmentálneho fondu bol úspešne realizovaný projekt „Zníženia energetickej náročnosti materskej školy“, kde zároveň prebehla rekonštrukcia širšieho rozsahu budovy.

Finančná pomoc prišla aj z Ministerstva financií SR pri spolufinancovaní zariadenia inventáruobecného úradu ako aj MONOGRAFIU OBCE, ktorá bola slávnostne vydaná dňa 25. 11. 2018.

Z vlastných prostriedkov bolo kompletne vymenené  a rozšírené verejné osvetlenie, vymenený verejný rozhlas, 580 m chodníka na Hlavnej ulici ,varovný systém obce a informačný systém – značenie ulíc.

2. volebné obdobie - plány a vízie

Rekonštrukcia domu smútku
Splnené
Revitalizácia verejných zón
Rozpracované
Rekonštrukcia vnútorných priestorov materskej školy
Rozpracované
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Splnené
Rekonštrukcia cesty - prioritne na Hlavnej ulici
Splnené
Dobudovanie verejnej kanalizácie na Hlavnej ulici
Splnené
Dokončenie pozemkových úprav obce Hozelec, príprava projektovej dokumentácie pre individuálnu výstavbu
Splnené
Pripraviť štúdiu obchvatu obce Hozelec
Rozpracované
Dobudovať optickú sieť v rámci celej obce
Rozpracované

Ako v predchádzajúcom, tak aj v tomto volebnom období sa snažíme plniť naše vízie a pracujeme na budovaní modernej obce.

Okrem vytýčených bodov, z ktorých sa nám už podarila veľká väčšina splniť, ako napr. rekonštrukcia Domu smútku, rekonštrukcia a kolaudácia hasičskej zbrojnice, generálna úprava havarijného stavu cesty 3. triedy na Hlavnej ulici, revitalizácia verejnej zóny – námestia z vlastných zdrojov, naše vízie a plány sme rozšírili a pracujeme na ich naplnení.

Z ministerstva financií SR sme dostali dotáciu na kamerový systém, čo pomôže výrazne zvýšiť bezpečnosť a ochranu majetku v našej obci.

S pomocou Podtatranskej vodárenskej spoločnostisme zrekonštruovali a vybudovali vodovod na Hlavnej ulici a z vlastných zdrojov sme vybudovali niekoľko metrov nového chodníka rovnako  na Hlavnej ulici.

Naše plány a vízie podliehajú nie len vlastnej iniciatíve, ale rovnako kvalitnej spolupráci a podpore Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Úradu vlády SR, Ministerstvu životného prostredia SR – envirofondu.

Výborná spolupráca počas nášho pôsobenia  je aj zo strany Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka Vyššiemu územnému celku, sme dostali podporu vo viacerých projektoch, o ktoré obec žiadala.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Prejsť na začiatok