Územný plán

Zákon č.50/1976 Zb.- Stavebný zákon

Územným plánom sa rieši usporiadanie a využitie územia, územný rozvoj, tvorba krajiny či koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie. Tento silný nástroj používajú samosprávy, ktoré zodpovedajú za územné plány svojich regiónov, obcí aj zón. Územný plán schvaľuje zastupiteľstvo obce formou VZN a je prístupný všetkým občanom.

Existuje niekoľko sutpňou územného pánu :

koncepcia územného rozvoja SR
Územný plán reriónu
Územný plán obce
Územný plán zóny
Územný plán obce ustanovuje najmä zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene, zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov, hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) a ostatným územím obce, zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia, plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

Tento nástroj poskytuje informácie pre subjekty vstupujúce do tohto územia. Týmito sú prevažne stavebníci a súkromný sektor, alebo regionálna samospráva, či štát. Je podmienkou získavania finančnej podpory na rozvoj. Práve existencia územného plánu môže byť vyžadovaná ako podmienka pre získanie grantov a dotácií.

Časti územnoplánovacej dokumentácie

Územnoplánovacia dokumentácia sa člení na záväznú časť a na smernú časť. V Koncepcii územného rozvoja Slovenska sa ako záväzné vymedzujú zásady a regulatívy, ktoré usmerňujú požiadavky najmä odvetvových koncepcií na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a jej regiónov v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva. Schvaľujúci orgán určí záväznú časť a smernú časť územnoplánovacej dokumentácie. V záväznej časti vždy určí verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny.

V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa schvaľujú zásady a regulatívy

a) v regióne štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia regiónu, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny, ochrany a šetrného využívania prírodných zdrojov, ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a významných krajinných prvkov, usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby a pre chránené časti krajiny,

b) v obci priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce, hranice zastavaného územia, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene,

c) v zóne podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia, umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia, začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny.

V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sa ustanovia

  • v regióne verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny,
  • v obci plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny,
  • v zóne pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, a pozemky pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie.
Prejsť na začiatok