Zástupca starostu

Ján Kuboši

tel. kontakt: 0914 258 999
e-mail: hozelec.obec@gmail.com

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveri zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupitelstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním d’alšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia ($13a ods. 1 písm. c) až i)] zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
Starosta Obce Hozelec v zmysle §13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslanca Jána Kubošiho zastupovaním starostu odo dňa 31. januára 2019.
Starosta obce Hozelec v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie zástupcu starostu v súlade s okruhom činností, ktoré má zástupca starostu obce vykonávat na základe písomného poverenia starostom obce určil odmenu zástupcu starostu obce vo výške 170 € mesačne.

Ikona

Mesačná odmena 04/2021 121.54 KB 10 downloads

...
Ikona

Mesačná odmena 06/2021 120.83 KB 11 downloads

...
Ikona

Mesačná odmena 11/2020 120.15 KB 7 downloads

...
Ikona

Mesačná odmena 10/2020 119.54 KB 5 downloads

...
Ikona

Mesačná odmena 09/2020 121.47 KB 4 downloads

...
Ikona

Mesačná odmena 06/2020 122.47 KB 4 downloads

...
Ikona

Mesačná odmena 10/2019 117.46 KB 7 downloads

...
Ikona

Mesačná odmena 06/2019 117.82 KB 5 downloads

...
Ikona

Mesačná odmena 02/2019 120.53 KB 6 downloads

...
Prejsť na začiatok