Osoba zodpovedná za prevádzku: Ján Kuboši
Kontakt: 0911 951 574
Rezervácie možné v pracovných dňoch od 10:00 – 16:00

Cenník služieb – Multifunkčné ihrisko

Cenník sa nevzťahuje pre občanov obce Hozelec.
Ceny sú uvedené za jednu hodinu prenajatia ihriska.

 1. tenis, nohejbal, bedminton – 5 €
 2. kolektívne športy – 10 €
 3. príplatok za použitie osvetlenia – 2 €

Poplatok za používanie MI je potrebné zaplatiť v pokladni Obecného úradu v Hozelci jeden deň vopred, maximálne na jeden týždeň dopredu počas úradných hodín.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Hozelec

Prevádzkový poriadok a všeobecné
bezpečnostné pravidlá multifunkčného ihriska
obce Hozelec.

Prevádzková doba - letná sezóna ( apríl – október )

Po – Pia.od 14.00 hod. - 22.00 hod.
So – Ne.od 10.00 hod. – 22.00 hod.

Prevádzková doba - zimná sezóna ( november – marec )

Po – Pia.od 14.00 hod. - 20.00 hod.
So – Ne.od 10.00 hod. – 20.00 hod.
 1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný!
 2. Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI okamžitou platnosťou vykázaná.
 3. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 4. Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. 5. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
 5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupnú bránu.
 6. Vstup na MI je možný len na základe súhlasu správcu a v súlade s prevádzkovými hodinami.
 7. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
 8. Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
 9. V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
 10. Deti do 15 rokov musia byť na MI s dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej poverenej dospelej osoby.
 11. Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú na MI v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
 12. Vstup so zmrzlinou, či potravinami je na MI zakázaný.
 13. Každý užívateľ MI je povinný v priestoroch MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok vyvarovať sa činnosti, ktorou by sa narušoval verejný poriadok a nočný kľud.
 14. V areáli MI je zakázané správať sa hlučne a nespoločensky.
 15. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv (turfy).

Partneri obce