Podmienky prijímania

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ

Zápis a prijímanie detí do materskej školy Hozelec

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke buď osobne /ak to dovolí aktuálna situácia/, poštou na adresu materskej školy alebo elektronicky na skolkahozelec@gmail.com . Pre zápis na školský rok 2020/2021 platí, že NIE JE POTREBNÉ POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť podáva a teda aj podpisuje buď jeden zákonný zástupca alebo obidvaja zákonní zástupcovia. Ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy, príp. inom verejne dostupnom mieste. Pre tento rok je aktuálny termín podávania žiadostí od 30. apríla  do 31. mája 2020. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy. 

V prvom rade riaditeľka akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“:

  • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • Deti od dvoch rokov sa prijímajú až po prijatí detí vo veku do 3-6 rokov, detí s OPŠD a po zvýšení voľných kapacít v materskej škole.

Ostatné podmienky prijímania detí:

V prípade, že počet žiadostí  o prijatie dieťaťa bude presahovať kapacitné možnosti materskej školy, prednostne budú prijaté:

  • Dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu MŠ
  • Dieťa od dvoch rokov – pri prijímaní sa bude prihliadať na dátum dovŕšenia 3 rokov a na úroveň zvládnutia základných hygienických a sebaobslužných návykov.

Žiadosť o prijatie  rodič obdrží buď od riaditeľky MŠ alebo si ju elektronicky stiahne, nakoľko je dostupná na webovom sídle MŠ-obce Hozelec/na stiahnutie.  

Prejsť na začiatok