Podmienky prijímania

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ

Zápis a prijímanie detí do materskej školy Hozelec

POZOR- ZMENA!

Podrobnosti zápisu dieťaťa do MŠ pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené a aktualizované podľa novely zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke buď osobne /ak to dovolí aktuálna situácia/, poštou na adresu materskej školy alebo elektronicky na skolkahozelec@gmail.com . 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť podáva a teda aj podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy, príp. inom verejne dostupnom mieste. 

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy. 

Žiadosť o prijatie  rodič obdrží buď od riaditeľky MŠ alebo si ju elektronicky stiahne, nakoľko je dostupná na webovom sídle MŠ-obce Hozelec/na stiahnutie.  

Prejsť na začiatok