3_hozelec_MS
DSC_0948
136682223_1085678835230844_9063117394867575463_o
20210324_104410
FB_IMG_1617955494277
FB_IMG_1617955509149
previous arrow
next arrow

Podmienky prijímania

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ

Podľa zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa definuje POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE.

Na základe tohto zákona uvádzame nasledovné podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ Hozelec.

Zápis a prijímanie detí do materskej školy Hozelec

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok 2020/2021: 

 • 3. 5. 2021 – 6. 5. 2021 
 • v čase  od 7. 00 hod. do 12. 00 hod.
 • V budove MŠ Hozelec- /riaditeľňa/
 • PROSÍME O DODRŽANIE OPATRENÍ: pri vstupe do budovy použiť respirátor, preukázať sa negatívnym testom Covid 19.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke buď osobne /ak to dovolí aktuálna situácia/, poštou na adresu materskej školy alebo emailom na adresu MŠ v stanovenom termíne /v prihláške vo všetkých prípadoch musia byť splnené všetky náležitosti/.

Žiadosť o prijatie  rodič obdrží buď od riaditeľky MŠ alebo si ju elektronicky stiahne, nakoľko je dostupná na webovom sídle MŠ-obce Hozelec/na stiahnutie.

 1.  Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku /ak bolo vyhovené žiadostiam starších detí a umožňujú to kapacity materskej školy, personálne a materiálne podmienky.
 2. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 3. Prednostne sa prijímajú deti. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné /rok pred plnením školskej dochádzky/ a prednostne deti zo spádovej oblasti materskej školy/.
 4.  Deti s trvalým pobytom v obci Hozelec
 5. Prijímajú sa deti podľa kritéria veku /ak bolo vyhovené žiadostiam starších detí./
 6. Dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 5r. veku, ale ktorého zákonní zástupcovia chcú, aby plnilo povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ Hozelec.
 7. Deti, ktorých súrodenec už navštevuje MŠ Hozelec /po splnení predchádzajúcich podmienok/-
 8. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu.   O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť podáva a teda aj podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak by riaditeľka materskej školy dodatočne zistila, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

UPOZORNENIE: Riaditeľka neprevezme žiadosť o prijatie dieťaťa, ak nebude obsahovať údaj o povinnom očkovaní. 

Prejsť na začiatok