Občania, ktorí sa budú v roku 2016 minimálne 3 mesiace zdržiavať v zahraničí pracovne alebo budú na štúdijnom pobyte, musia doručiť na Obecný úrad v Hozelci najneskôr do 31.1.2016 hodnoverný doklad na úľavu a to buď nájomnú zmluvu, potvrdenie o prechodnom resp. trvalom pobyte alebo potvrdenie od zamestnávateľa. Potvrdenia v cudzom jazyku musia byť doložené čestným vyhlásením občana. Študenti vysokých škol doložia potvrdenie o návšteve školy, študenti stredných škôl, ktorí sú počas školského roka na internáte, musia doložiť potvrdenie o ubytovaní na internáte. V prípade, že poplatok za komunálny odpad zaplatil v inom meste, doložiť potvrdenku o zaplatení.

Bez týchto hodnoverných dokladov úľavy nebudú zohľadnené!!!

V zmysle zákona č. 460/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov.

Daň za psa, daň z nehnuteľnosti, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.

Vyzývame občanov, že do 31. januára 2016 sú povinní podať si daňove priznanie k dani z nehnuteľnosti na Obecnom úrade v Hozelci.

Týka sa to občanov, ktorí v roku 2015 nadobudli, predali alebo darovali nehnuteľnosť.

Príloha dokumenty: 

Partneri obce