Zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. mája 2016 t.j. streda o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Hozelci.

Návrh programu OZ č. 2/2016:

 1. Otvorenie, privítanie.
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
 3. Schválenie programu OZ.
 4. Plnenie uznesení.
 5. Úprava rozpočtu.
 6. Prevádzkový poriadok MI.
 7. Zrušenie uznesenia č. 5/XII/2013 bod B.2. a prijatie nového uznesenia o členstve v Podtatranských novinách.
 8. Zriadenie Klubu dôchodcov Obce Hozelec.
 9. Klubový poriadok Klubu dôchodcov Obce Hozelec – schválenie.
 10. Žiadosť o dotáciu pre Klub dôchodcov Obce Hozelec.
 11. Žiadosť o zriadení prevádzky PETEL SK s.r.o.
 12. Výkup pozemkov na obecnom citoríne p.č. 34/1 a 34/3 reg. E v K.Ú. Hozelec.
 13. Informácie o obci – starosta.
 14. Interpelácia poslancov.
 15. Rôzne – diskusia.
 16. Návrh na uznesenie.
 17. Záver.
Príloha dokumenty: 

Partneri obce