Prírodné zaujímavosti

Územie v oblasti Doliny Gánovského potoka je z hľadiska ochrany prírody veľmi významné. Nachádzajú sa tu Gánovskéslaniská, ktoré sú zaradené do sústavy NATURA 2000, prostredníctvom ktorej sa chránia územia európskeho významu s ohrozenými a vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov a biotopmi k nim prislúchajúcimi. Gánovskéslaniská sa okrem katastrálneho územia obce Hozelec vyskytujú aj v k. ú. obcí Gánovce a Švábovce. Uvádzané územie európskeho významu zahŕňa biotopy „Karpatské travertínové slaniská“ a „Slatiny s vysokým obsahom báz“.

Vodné plochy zaberajú v katastri 1,10 hektára a prítomné slatiny naznačujú bohaté zásoby pramenitej vody. Dôkazom toho je občasný prameň, miestnymi občanmi nazývaný aj „gejzír“.
Je ideálnou zastávkou pri vychádzkach turistov, vhodný k relaxu a v minulosti bežne
využívaný na osviežujúci kúpeľ.
Oblasť výskytu takto vznikajúcich minerálnych prameňov siaha od Gánoviec po Jánovce a v rokoch 1974 – 1978 v nej prebiehal rozsiahly hydrogeologický prieskum, zameraný na ich lepšie využívanie. V katastri Hozelca boli vtedy vyhĺbené viaceré prospekčné vrty (z jedného z nich, označeného GP-9 dodnes vyteká minerálka), ale i dva prieskumné vrty označené ŠHG-1 (150 m hlboký) a ŠHG-2 (110 m). Vrt ŠHG-2 je zaujímavý tým, že voda z neho v určitých časových intervaloch eruptuje. Keďže dosahuje teplotu 20 – 25°C, v letnom období sa v jej prúde mnohí radi vykúpu. Teplota vody prameňov je nižšia, v rozmedzí 10 – 15°C. Chemickým zložením sú si zdroje minerálnej vodypodobné – ide o kalcium-magnézium-bikarbonátovo – sulfátové kyselky s celkovým obsahom rozpustených látok 3 – 4 g/l a obsahom CO2 1 – 2 g/l.

Prejsť na začiatok