3_hozelec_MS
DSC_0948
136682223_1085678835230844_9063117394867575463_o
20210324_104410
FB_IMG_1617955494277
FB_IMG_1617955509149
previous arrow
next arrow

Poplatky

Poplatky, ktoré uhrádza zákonný zástupca:

  • Zápisné – 10€, ktoré si rodičia odsúhlasia na prvom rodičovskom združení, platí sa 1 x ročne.
  • Príspevok na pomôcky – 15 €, , uhrádza sa rovnako 1x ročne.
  • Príspevok na prací prášok a mydlo 3 € – uhrádza sa 1x ročne.
  • Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
   • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
   • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

   1. Obec Hozelec VZN č.3/2020 určuje v zmysle § 28 ods. 5 Školského zákona mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou pre jedno dieťa bez ohľadu na miesto pobytu  výšku mesačného príspevku na 16 €. 

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

   • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
   • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
   • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke:

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa v poslednom ročníku MŠ alebo dieťa 2-5 ročné v hmotnej núdzi má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,30€ /dotáciu na podporu výchovy stravovacích návykov u dieťaťa/ iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti a odoberie stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa zo stravy odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ účinné od 01.09.2020 určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny, podmienky úhrady v školskej jedálni obce Hozelec nasledovne:

Materská škola – stravníci od 2 – 5 rokov:

  • desiata 0,34 €,
  • obed 0,80 €,
  • olovrant 0.23 €
  • spolu 1,37 € – 1. finančné pásmo
  • režijné náklady 2€ mesačne

/Zálohová platba platná od 01. 09. 2020/

Dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré nemá nárok na dotácie, mesačne do 15. kalendárneho dňa v mesiaci uhradí vopred sumu vo výške 27, 40 € a 2 € réžia – 29, 40 € (v septembri sa uhrádza za 2 mesiace t.j. september a október spolu 58,80 €)

Dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré  nárok na dotácie a dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, do 15. kalendárneho dňa v mesiaci uhradí sumu vopred vo výške 1, 40 €  a 2 € réžia – 3,40€

V prípade, že dieťa má nárok na dotáciu vo výške 1, 30 €, denný doplatok rodiča je 0, 07 €.

K úhrade poplatkov za stravu sa mesačne pridáva úhrada „režijných nákladov“ sumou 2€ mesačne.

Spôsob uhrádzania poplatkov

Od apríla 2020 sa na základe zmeny VZN 2/2019  mení spôsob úhrady čiastočného mesačného príspevku na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravníka v školskej jedálni.

Všetky poplatky sa uhrádzajú prevodom na bankový účet, s uvedením príslušného variabilného symbolu.

Číslo účtu „ŠKOLNÉ“ : SK86 0200 0000 0042 5306 1854

Číslo účtu „STRAVNÉ“: SK78 0200 0000 0016 6171 8153

Prejsť na začiatok