3_hozelec_MS
DSC_0948
136682223_1085678835230844_9063117394867575463_o
20210324_104410
FB_IMG_1617955494277
FB_IMG_1617955509149
previous arrow
next arrow

Naša škôlka

Charakteristika materskej školy

Naša materská škola je umiestnená v budove, v ktorej sú v prevádzke 2 triedy. Mladšie deti navštevujú triedu Bubliniek a staršie deti triedu Hviezdičiek. Pracujú tu 4 pani učiteľky, pani kuchárka, pani upratovačka a pán školník. Školské stravovanie je zabezpečené v priestrannej farebnej školskej jedálni. Triedy disponujú veľkou herňou a oddelenou spálňou, takže deti majú dostatok priestoru nie len na hru, ale aj odpočinok.
Zrekonštruovaná budova sa nachádza v príjemnom prostredí, ktoré skrášľuje nový školský dvor vybavený preliezkami, hojdačkami, veľkým pieskoviskom, či kopcom na zimné sezónne činnosti a  adekvátne ju dopĺňa aj prostredie  blízkeho multifunkčného a futbalového ihriska. Materská škola svojim personálnym a materiálnym vybavením poskytuje dostatočný a plnohodnotný priestor pre všestranný vývin detí predškolského veku.

Zameranie výchovno-vzdelávacej činnosti

Proces výchovy a vzdelávania prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je najvyšším záväzným kurikulárnym dokumentom a predstavuje aj východisko pre náš školský vzdelávací program s názvom „Hrou k poznávaniu“. Reprezentuje ho predovšetkým zážitková forma učenia, individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní. Deti sa pravidelne zúčastňujú kurzu aktívnej predplaveckej prípravy, lyžiarskeho výcviku, korčuliarskeho výcviku a poskytujeme tiež možnosť vzdelávania v anglickom jazyku krúžkovou formou prostredníctvom lektorky HelenDoron. Snažíme sa byť súčasťou života v obci a tak aktívne spolupracujeme s obecnými zložkami ako je Klub dôchodcov, DHZ Hozelec a samotnou obcou. Dodržiavame a zachovávame tradície, zapájame do života v našej škôlke rodičov, starých rodičov  a hostí z rôznych oblastí vzdelávacieho, kultúrneho, hudobného a športového života. 

Prejsť na začiatok