previous arrow
next arrow
Slider

Naša škôlka

Charakteristika materskej školy

Naša materská škola je umiestnená v budove, v ktorej sú v prevádzke 2 triedy. Pracujú tu 4 pani učiteľky, pani kuchárka, upratovačka a pán školník. Školské stravovanie je zabezpečené v priestrannej školskej jedálni. Triedy disponujú herňou a oddelenou spálňou, takže deti majú dostatok priestoru nie len na hru, ale aj odpočinok.
Budova sa nachádza v príjemnom prostredí, ktoré skrášľuje nový školský dvor a  adekvátne dopĺňa prostredie aj blízke multifunkčné a futbalové ihrisko. Materská škola svojim personálnym a materiálnym vybavením poskytuje dostatočný priestor pre všestranný vývin detí predškolského veku.

Zameranie výchovno-vzdelávacej činnosti

Proces výchovy a vzdelávania prebieha v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý je najvyšším záväzným kurikulárnym dokumentom a predstavuje aj východisko pre náš školský vzdelávací program s názvom „Hrou k poznávaniu“. Reprezentuje ho predovšetkým zážitková forma učenia, individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní a aktívna spolupráca s obcou Hozelec. Deti sa pravidelne zúčastňujú kurzu aktívnej predplaveckej prípravy, lyžiarskeho výcviku a poskytujeme tiež možnosť vzdelávania v anglickom jazyku krúžkovou formou.

Prejsť na začiatok