FB_IMG_1645625061321
IMG-20220502-WA0006
IMG-20220502-WA0016
IMG-20220504-WA0020
IMG-20220504-WA0048
IMG-20220510-WA0001
IMG-20220510-WA0028
leto oznam
previous arrow
next arrow

Prevádzka a vnútorný režim MŠ počas preventívnych opatrení COVID-19 šk. rok  2021/2022 

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ZO STRANY ZRIAĎOVATEĽA A MATERSKEJ ŠKOLY

Od 1. 9. 2021 sa materská škola Hozelec riadi platným COVID automatom SR, z ktorého vyplývajú aj podmienky prevádzky. Aktuálne zmeny  budú vždy oznámené zákonným zástupcom prostredníctvom FB profilu materskej školy a násteniek v priestoroch materskej školy.

Organizácia prevádzky

 • Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečia dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do budovy a v triedach.
 • Zabezpečia pravidelnú dezinfekciu interných a externých priestorov.
 • V kúpeľniach sú zabezpečené dávkovače na mydlo, používať sa budú textilné uteráky /pripravené sú papierové utierky v prípade oranžovej fázy/
 • Dezinfekcia priestorov MŠ bude prebiehať minimálne 2x denne, dezinfekcia kúpeľní 3x denne.
 • MŠ môžu navštevovať iba deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • MŠ má v prípade podozrenia na COVID-19 vyčlenenú miestnosť /riaditeľňa/, kde bude dieťa v prípade potreby umiestnené do príchodu zákonných zástupcov.
 • VSTUP DO BUDOVY A PRIESTOROV MŠ JE CUDZÍM OSOBÁM ZAKÁZANÝ. Výnimka môže byť udelená riaditeľkou MŠ a to po telefonickej alebo emailovej komunikácii -dohode.
 • Materska škola organizuje krúžkovú činnoť, výcviky a výlety podľa platného Covid automatu. Rodič je povinn rešpektovať pravidlo BEZPRÍNAKOVOSTI dieťaťa pri absolvovaní spomínaných akcií.
 • Nepedagogickí a pedagogickí zamestnanci počas pracovnej doby nosia rúško.
 • Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest – rúško, šatka.
 • Meranie teploty detí bude preventívne a náhodné ako súčasť ranného filtra.
 • V prípade prejavov ako je kašeľ, teplota, kožná vyrážka, hnačky, herpes alebo príznaky infekcie dýchacích ciest, UČITEĽKA DIEŤA NEPREBERIE.
 • Dieťa môže v MŠ sprevádzať LEN 1 ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA, ktorý sa v priestoroch MŠ zdržiava minimálne, pričom nosí rúško.
 • Až do odvolania opatrení nebude v MŠ fungovať “ ZBERNÁ TRIEDA“ ako v ranných , tak ani v poobedňajších hodinách. Triedy sa nebudú navzájom premiešavať ani pri poklese počtu detí v triedach.
 • RÚŠKA pre deti v interiéri a exteriéri MŠ nie sú povinné.
 • PREVÁDZKA MŠ: 6. 45 hod. – 16. 15 hod. /Každé dieťa vo svojej triede/
 1. ORGANIZÁCIA ODPOČINKU
 • Nakoľko MŠ disponuje dostatočnou kapacitou priestorov spálne, deťom bude zabezpečený odpočinok ako v bežnom režime.
 • Pravidelné vetranie miestnosti.
 • Pranie a výmena posteľnej bielizne 2x do mesiaca, podľa potreby aj 1x do týždňa.
 1. ORGANIZÁCIA STRAVOVANIA
 • Stravovanie sa zabezpečuje v bežnej podobe v školskej jedálni.
 • Stravu vydáva personál, deti jedlo, taniere a príbory neodkladajú samostatne.
 • Pri striedaní skupín v jedálni, dôjde k dezinfekcii stolov a vetraniu priestoru.
 • Pri nevyhlásení dieťaťa z MŠ, nie je možné VZIAŤ SI STRAVU DOMOV V OBEDÁRI!
 1. ORGANIZÁCIA POBYTU VONKU
 • Vychádzky do okolia – uprednostnené bude blízke prírodné prostredie.
 • Pobyt na pieskovisku – neobmedzený, po pobyte v ňom dezinfekcia dotykových plôch.
 1. POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2021/2022.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy- NEPOSIELA DIEŤA DO TRIEDY SAMÉ.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o BEZPRÍZNAKOVOSTI. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. 
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z materskej školy vylúčené.
 1. Pri podozrení na ochorenie COVID-19
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.
 • V prípade neprítomnosti dieťaťa v školskom zariadení z dôvodu:

podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 • V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.

O PRÍPADNÝCH ZMENÁCH V ORGANIZÁCII A PREVÁDZKE BUDEME VŠETKÝCH VČAS INFORMOVAŤ

Prejsť na začiatok