1. POKYNY K PREVÁDZKE MŠ HOZELEC od 22. 6. 2020 do konca školského roka
 • Deti navštevujúce MŠ Hozelec budú rozdelené v triedach tak ako boli zapísané na začiatku šk. roka.
 • Hrové a vzdelávacie aktivity –  uprednostňovať sa budú aktivity v exteriéri.
 • Prevádzka MŠ od 6. 45 hod. do 16. 15 hod., klasická prevádzková doba.
 • Deti smú do MŠ prichádzať a odchádzať iba v sprievode zákonných zástupcov, alebo poverených osôb na základe odovzdaného splnomocnenia.
 • Teplota bude meraná deťom náhodne ako súčasť ranného filtra.
 • V šatni sa rodičia zdržiavajú čo najkratšie.
 • Dochádzka bude umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • MŠ majú právo navštevovať všetky deti, ktorých rodičia prejavia záujem.
 • Deti počas pobytu v MŠ nemusia nosiť rúška, povinnosť len pre nepedagogických zamestnancov.
 • Príchod detí do MŠ je od 6.45 hod. do 7.45 hod. (najneskôr). Po tejto hodine sa brány MŠ uzavrú, nakoľko poverený zamestnanec   bude dezinfikovať priestory MŠ.
 • Neprítomnosť dieťaťa je rodič povinný nahlásiť najneskôr do 7. 15 hod., z dôvodu zabezpečenia stravovania buď na telefón MŠ alebo priamo pani kuchárke.
 1. ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ZO STRANY ZRIAĎOVATEĽA A MATERSKEJ ŠKOLY
 • Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečia dostatočné množstvo dezinfekčných prostriedkov do každej miestnosti, aj exteriéru.
 • V kúpeľniach sú zabezpečené jednorazové utierky a dávkovače na mydlo.
 • Pedagogický zamestnanec je zodpovedný za dodržiavanie hygienických opatrení (pravidelné a dôkladné umývanie rúk).
 • Pedagogický zamestnanec zodpovedá za stravovanie v ŠJ, dohliada na roznášanie stravy, príborov a pitného režimu.
 • Pitný režim v triedach bude zabezpečený podľa doterajších zaužívaných spôsobov, pričom pedagogický zamestnanec zodpovedá za dodržiavanie hygienických zásad (umývanie pohárov, čerpanie tekutín do pohárov, odkladanie pohárov).
 • Pedagogický zamestnanec NEPREBERIE DIEŤA v prípade, ak sa u neho prejavia príznaky kašľa, zhoršeného dýchania, zvýšenej teploty, zvracania, hnačky alebo nádchy. V prípade, že sa tento príznak u dieťaťa prejaví v priebehu dňa, bude rodič okamžite upovedomený a povinný vyzdvihnúť dieťa z MŠ. Jeho opätovný návrat je možný len po pominutí príznakov. Všetky zmeny zdravotného stavu budú zaznamenané operatívne v rannom filtri, po prípade hlásené na RUVZ PP.
 • Pedagogický zamestnanec zabezpečí smetné koše tak, aby nedochádzalo k ich dotyku (otvorené).
 • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania. Pri dôkladnom zabezpečení dezinfekcie priestorov sa aktívne zapájajú aj pedagogickí zamestnanci v rámci „ostatnej pracovnej činnosti“.
 • Do MŠ je zakázané nosenie vlastných hračiek a iných predmetov.
 • Nepedagogickí pracovníci sú povinní nosiť rúško.
 • V prípade, že rodič potrebuje niečo odkonzultovať ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu alebo iných záležitostí, volí formu telefonickej komunikácie s riaditeľkou MŠ, nerieši žiadne záležitosti osobne v priestoroch MŠ s vyučujúcou.
 1. ORGANIZÁCIA ODPOČINKU
 • Nakoľko MŠ disponuje dostatočnou kapacitou priestorov spálne, deťom bude zabezpečený odpočinok ako v bežnom režime.
 • Pravidelné vetranie miestnosti.
 • Pranie a výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa.
 1. ORGANIZÁCIA STRAVOVANIA
 • Stravovaniesa realizuje bežnou formou.
 • Stravu vydáva personál, deti jedlo, taniere a príbory neodkladajú samostatne.
 • Pri striedaní skupín v jedálni, dôjde k dezinfekcii stolov a vetraniu priestoru.
 1. ORGANIZÁCIA POBYTU VONKU
 • Vychádzky do okolia – uprednostnené bude blízke prírodné prostredie .
 • Pobyt na pieskovisku – neobmedzený, po pobyte v ňom dezinfekcia dotykových plôch.
 • ÚDRŽBA PIESKOVISKA:
 • Vyhláška ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská/upravuje sa podľa aktuálnych podmienok/
 • Poverená osoba piesok prehrabe,  očistí  a vydezinfikuje dotykové plochy  jednotlivých herných zostáv, časti na sedenie a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie. O čistení a udržiavaní pieskoviska vedie MŠ záznamy.
 1. POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom / vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ .
 • Dodržiava pokyny riaditeľky MŠ, ktoré upravujú podmienky konkrétnej MŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom dochádzaní v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ, stanovené riaditeľkou MŠ.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľku MŠ.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rúška aj náhradného rúška svojho dieťaťa do šatňovej skrinky.
 • Každý rodič je ZODPOVEDNÝ ZA DODRŽIAVANIE ČASU PRÍCHODU A ODCHODU Z MŠ, aby svojvoľným konaním nenarušil plynulý a bezpečný chod prevádzky.
Prejsť na začiatok