Hodnotenie aktualizačného vzdelávania

  • Realizuje sa v súlade s § 57 o zákona č. 138/2019 Z. z. O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Cieľom je podľa potrieb zriaďovateľa a materskej školy udržiavanie a obnovenie profesijných kompetencií, získavanie nových vedomostí o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii, tiež získaní nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Poskytovateľ: Obec Hozelec, Hlavná 58/27, 059 11 Hozelec

Odborný garant:  Mgr. Petra Comisso

Miera súhlasu  a spokojnosti so vzdelávaním podľa škály 5-1. „Zabezpečovanie prvej pomoci detí pre potreby MŠ“, lektor: Mgr. František Majerský- 1 hod. vzdelávania

Červenou farbou sú zazznamenané hodnotenia aktualizačného vzdelávania Rozvoj reči dieťaťa v MŠ“. Lektorka: Mgr. Jana Zavadilová – Školský logopéd  – 4 hod. vzdelávania.

Dávame na vedomie, že aktualizačné vzdelávania vzhľadom na pandemickú situáciu neboli plnené podľa plánu, ale realizované podľa možností a usmernení CPPPaP Poprad. bsolvoval všetci pedagogickí zamestnanci.

5

4

3

2

1

úplne súhlasím

súhlasím

nedokážem plne zhodnotiť

nesúhlasím

úplne nesúhlasím

Vzdelávanie splnilo moje očakávania – na stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.     „5“.

Na vzdelávaní som sa cítil dobrena stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.  „5“.

Program splnil to, čo bolo sľúbenéna stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.  „5“.

Lektor bol veľmi dobre pripravenýna stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„.  „5“.

Boli poučné príklady z praxena stupnici všetkými zamestnancami hodnotené             5„.  „5“.

Mali sme k dispozícii podporné materiályna stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„. „5“.

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej praxina stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„. „5“.

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita mojej pedagogickej praxena stupnici všetkými zamestnancami hodnotené 5„. „5“.  

Prejsť na začiatok