Poplatky, ktoré uhrádza zákonný zástupca:

 • Zápisné – 10€, ktoré si rodičia odsúhlasia na prvom rodičovskom združení, platí sa 1 x ročne.
 • Príspevok na pomôcky – 15 €, , uhrádza sa rovnako 1x ročne.
 • Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 • Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

  1. Obec Hozelec VZN č.1/2017 určuje v zmysle § 28 ods. 5 Školského zákona mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou pre jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Hozelec na sumu vo výške 13 €.
  2. Obec Hozelec VZN č.1/2017 určuje v zmysle § 28 ods. 5 Školského zákona mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou pre jedno dieťa s trvalým pobytom mimo obce Hozelec na sumu vo výške 16 €.

  Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

  Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

  1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke:

  Od 01. 09. 2019 vstupuje do platnosti novela zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách a tým sa menia podmienky stravovania pre deti v materskej škole.

  Podľa zákona č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa v poslednom ročníku MŠ alebo dieťa 2-5 ročné v hmotnej núdzi má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20€ /dotáciu na podporu výchovy stravovacích návykov u dieťaťa/ iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti a odoberie stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa zo stravy odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

  Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ účinné od 01.09.2019 určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny, podmienky úhrady v školskej jedálni obce Hozelec nasledovne:

  Materská škola – stravníci od 2 – 5 rokov:

  • desiata 0,34 €,
  • obed 0,80 €,
  • olovrant 0.23 €
  • spolu 1,37 € - 1. finančné pásmo

/Zálohová platba platná od 01. 09. 2019/

Dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré nemá nárok na dotácie, mesačne do 15. kalendárneho dňa v mesiaci uhradí vopred sumu vo výške 27, 40 € (v septembri sa uhrádza za 2 mesiace t.j. september a október spolu 54,80 €)

Dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré nárok na dotácie a dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, do 15. kalendárneho dňa v mesiaci uhradí sumu vopred vo výške 3, 40 € (v septembri sa uhrádza za september a október spolu 6,80 € )

V prípade, že dieťa má nárok na dotáciu vo výške 1, 20 €, denný doplatok rodiča je 0, 17 €.

Partneri obce