Personálne obsadenie:

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka:

Mgr. Petra Hybenová
poverená riadením MS

Učiteľky:

Mgr. Andrea Rákociová
Mgr. Monika Budayová
Monika Tothová

Uznané kredity zriaďovateľom materskej školy

Pedagóg Školenie,
kontinuálne vzdelávanie,
aktualizačné vzdelávanie,
aktivity
Uznané kredity Spolu
Monika Tothová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese
15
15
30
Andrea Rákociová, Mgr PowerPoint v edukačnom procese Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
15
30

Prevádzkoví zamestnanci:

Kuchárka:

Silvia Budzová

Upratovačka:

Mária Vojtičková

Kurič-údržbár:

František Šiška

Vedúca ŠJ:

Alena Príhodová

Poplatky, ktoré uhrádza zákonný zástupca:

 • zápisné – 8,-- Eur, ktoré si rodičia odsúhlasia na prvom rodičovskom združení, platí sa 1 x ročne,
 • Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  • a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 • 1. Obec Hozelec VZN č.1/2017 určuje v zmysle § 28 ods. 5 Školského zákona mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou pre jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Hozelec na sumu vo výške 13 Eur.
 • 2. Obec Hozelec VZN č.1/2017 určuje v zmysle § 28 ods. 5 Školského zákona mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou pre jedno dieťa s trvalým pobytom mimo obce Hozelec na sumu vo výške 16 Eur.

Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 • a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke:

 • a) materská škola – stravníci od 2 – 6 rokov
  • desiata 0,26 Eur,
  • obed 0,64 Eur,
  • olovrant 0.22 Eur
  spolu 1,12 Eur - 2. finančné pásmo.

Partneri obce