Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 • Verzia
 • Stiahnuť 42
 • Veľkosť súboru 119.19 KB
 • Počet súborov 1
 • Dátum vytvorenia 19. júla 2021
 • Posledná aktualizácia 26. júla 2021

zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 1. júla 2021 o 18.00 hod.

v prístavbe kultúrneho domu v  Hozelci.

  Návrh programu OZ č. 3/2021

 1. Otvorenie, privítanie.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 3. Voľba kontrolóra.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.
 5. Použitie rezervného fondu obce.
 6. VZN Obce Hozelec – Dodatok č. 1 VZN č. 3/2020 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou – Návrh.
 7. Spišská katolícka charita - žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre občanov obce.
 8. Prejednanie podnetu a návrhu.
 9. Informácie o obci – starosta.
 10. Interpelácia poslancov.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

 

Jozef  Pavligovský v.r.

starosta obce

 


Stiahnuť
Prejsť na začiatok