Obecné zastupiteľstvo – POZVÁNKA- aktualizované

Pozvánka na OZ

Starosta obce Hozelec

 

POZVÁNKA

Zvoláva

 

zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

9.  júna 2021 o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Hozelci.

 

 

Návrh programu OZ č. 2/2021

 

 1. Otvorenie, privítanie.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 3. VZN Obce Hozelec o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce – návrh.
 4. Stanovisko k návrhu Záverečného účtu Obce Hozelec za rok 2020.
 5. Záverečný účet Obce Hozelec za rok 2020 – návrh.
 6. Prerokovanie PHSR na roky 2021-2027.
 7. Vývojová časť rozvoja obce – informácia.
 8. Prenájom bytu v MŠ.
 9. Ponuka spoločnosti VARTOTH s.r.o. r.s.p.
 10. Informácie o obci – starosta.
 11. Interpelácia poslancov.
 12. Rôzne.
 13. Záver.

.

 

 

 

 

Jozef  Pavligovský

starosta obce

Prejsť na začiatok