Oznam

Od 01. 09. 2019 vstupuje do platnosti novela zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách a tým sa menia podmienky stravovania pre deti v materskej škole.

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa v poslednom ročníku MŠ alebo dieťa 2-5 ročné v hmotnej núdzi má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20€ /dotáciu na podporu výchovy stravovacích návykov u dieťaťa/ iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti a odoberie stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa zo stravy odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie.

Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ účinné od 01.09.2019 určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny, podmienky úhrady v školskej jedálni obce Hozelec nasledovne:

Materská škola – stravníci od 2 – 5 rokov:

  • desiata 0,34 €,
  • obed 0,80 €
  • olovrant 0,23 €
  • spolu 1, 37 € – 1. finančné pásmo.

/Zálohová platba platná od 01. 09. 2019/

  1. Dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré nemá nárok na dotácie, mesačne do 15. kalendárneho dňa v mesiaci uhradí vopred sumu vo výške 27, 40 € (v septembri sa uhrádza za 2 mesiace t.j. september a október spolu 54,80 €)
  2. Dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré  nárok na dotácie a dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ, do 15. kalendárneho dňa v mesiaci uhradí sumu vopred vo výške 3, 40 € (v septembri sa uhrádza za september a október spolu 6,80 € )

V prípade, že dieťa má nárok na dotáciu vo výške 1, 20 €, denný doplatok rodiča je 0, 17 €.

Prejsť na začiatok